INFORMACIJA KLIENTAMS

Apie mus

Vizija

UAB "Tikri partneriai" siekia nuolatinio augimo ir įvairiapusio tobulėjimo didmeninės ir mažmeninės prekybos srityje. Šios įmonės vizija išlikti patikimais partneriais, patarti iškilusiais klausimais, bei ieškoti abi puses tenkinančių sprendimų variantų. Mes orientuojamės ne į kiekybės, o kokybės politiką, tokiu būdu stengiamės pranokti konkurentus ir būti patikimais partneriais prekybos vizijai įgyvendinti.

Misija

Mūsų įmonėje dirbantys profesionalai teikia aukščiausios kokybės paslaugas, randa ir pasiūlo inovatyvius, naujus ir kokybiškus produktus. Vykdome įsipareigojimus prieš partnerius, darbuotojus ir akcininkus. įmonės veikla grindžiama pasitikėjimu, pagarba ir sąžiningu darbu, nuolat keliami ir įgyvendinami ambicingi tikslai. Taip siekiame būti nepakeičiami jūsų prekybos partneriais.

Tikslai

  1. Didžiausių dėmesį skirti klientų poreikiams ir jų įgyvendinimui ir tokiu būdu išlikti patikima įmone;

  2. Didinti bendrovės pajėgumus, taikant inovatyvius valdymo metodus;

  3. Aktyviai ieškoti ir taikyti naujas technologijas ir priemones;

  4. Visur ir visada siekti aukščiausios kokybės;

  5. Kurti ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius.

Įmonės rekvizitai

 • UAB Tikri partneriai, Įm.kodas: 304483503 PVM kodas: LT100010901810, D. Poškos g. 19A, 08123, Vilnius, A/S: LT797300010151458702 AB Swedbank

 • Tel. numeris: +37060922736

Privatumo politiką

UAB „Tikri partneriai“ rūpinasi Jūsų privatumu. Ši privatumo politika taikoma Jūsų asmens duomenims, kuriuos tvarko UAB „Tikri partneriai“, įmonės kodas 304483503, Erfurto g. 30, Vilnius.

I. VARTOJAMOS SĄVOKOS:

1. Pardavėjas – nurodote pilnus savo rekvizitus.

2. (Nurodote savo domeną) – elektroninė parduotuvė, esanti adresu (Nurodote savo domeną)

3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

4. Paskyra – Pirkėjo registravimosi šioje el. parduotuvėje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (account).

5. Paslaugos – visos Pirkėjui teikiamos paslaugos.

6. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant šioje el. parduotuvėje. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.

7. Slaptažodis – Pirkėjo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis el. parduotuvėje, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.

8. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.

9. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

10. Asmens duomenų valdytojas – nurodote savo įmonės pavadinimą arba Vardą ir Pavardę jei esate fizinis asmuo.

11. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis nurodote savo domeną.

12. Administratorius – šią el. parduotuvę valdantis, atsakingas asmuo.

13. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

14. Taisyklės – patvirtintos galiojančios „Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje taisyklės“.

15. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

16. (Nurodote savo domeną) Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis (Nurodote savo domeną) siūlomomis Paslaugomis.

17. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti (Nurodote savo domeną) Pirkėjų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma ir (Nurodote savo domeną) Paskyroms.

18. Pirkėjas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.

Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu (Nurodote savo domeną).

19. Pirkėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad (Nurodote savo domeną) yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad Pardavėjas nėra atsakingas už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar jų naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant informaciją apie save Pirkėjas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.

20. Pirkėjas gali atlikti pirkimo (Nurodote savo domeną) veiksmus prisiregistravęs prie (Nurodote savo domeną), taip pat neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Pirkėjo reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenys – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą. Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.

21. Asmenys, norintys registruotis (Nurodote savo domeną), privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Pirkėjas pats suveda savo duomenis – vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Pirkėjas gali bet kuriuo metu:

21.1. koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas;

21.2. ištrinti/pašalinti visus savo duomenis, prisijungęs prie savo paskyros ir paspaudęs mygtuką "Ištrinti visus mano duomenis".

21.3. parsisiųsti visus savo duomenis, prisijungęs prie savo paskyros ir paspaudęs mygtuką "Parsisiųsti visus mano duomenis".

III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

22. Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas (Nurodote savo domeną) būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai (Nurodote savo domeną) suteikia Pirkėjui teisę registruojantis (Nurodote savo domeną) arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas (Nurodote savo domeną) būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

23. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje (Nurodote savo domeną) teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros  tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – trys kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento.

24. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

24.1. jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

24.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;

24.3. Tiesioginės rinkodaros tikslais – Pardavėjo partneriams, (Nurodote savo domeną) pasirūpinus rašytiniais Pardavėjo partnerių įsipareigojimais laikytis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų;

24.4. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

24.5. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

25. Pirkėjas turi šias teises:

25.1. prisijungęs prie savo paskyros parsisiųsti visus savo duomenis, paspaudęs mygtuką "Parsisiųsti visus mano duomenis";

25.2. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

25.3. prisijungęs prie savo paskyros ištrinti visus savo duomenis, paspaudęs mygtuką "Ištrinti visus mano duomenis".;

25.4. nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje (Nurodote savo domeną);

25.5. Tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, tiek numatyta tvarka pateikdamas vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.

26. Prekių atsiėmimo metu Pardavėjui, akcinės bendrovės Lietuvos pašto darbuotojui, kurjerių tarnybos darbuotojui ar Prekių atsiėmimo centro darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

27. Pirkėjas sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš (Nurodote savo domeną) kaip pardavėjo ar iš Partnerių, įskaitant sutinka, kad jo Asmens duomenys bus perduoti Pardavėjo partneriams, taip pat Pardavėjo ar jo paskirto duomenų tvarkytojo tvarkomi užsakymų vykdymo veiklos analizės tikslais.

28. Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.

29. Pardavėjas Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi (Nurodote savo domeną) paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje. Po Paskyros panaikinimo siekiant įgyvendinti Privatumo politikos numatytus reikalavimus, Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki dvylikos mėnesių nuo paskutinio aktyvaus Pirkėjo veiksmo (užsakymo), išskyrus nurodytus atvejus bei teisėtus teisėsaugos institucijų reikalavimus juos saugoti.

30. Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys (Nurodote savo domeną) būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

31. Asmens duomenys yra saugomi nuo neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Pirkėjų Slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, taip pat visi (Nurodote savo domeną) puslapiai, kurie reikalauja Asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą.

32. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie (Nurodote savo domeną) Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.

33. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal (Nurodote savo domeną) vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

34. Administruodamas (Nurodote savo domeną) ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.

IV. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

35. Pirkėjas suteikia teisę (Nurodote savo domeną) rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose (Nurodote savo domeną) dokumentuose.

36. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį.

37. Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Pirkėjas nustato, kad Asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad Asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie teikiami, Pirkėjas turi teisę kreiptis į (Nurodote savo domeną) elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Pirkėjas, kuris naudojasi (Nurodote savo domeną) neprisiregistravęs, ir gavęs iš (Nurodote savo domeną) atsakymą, kuriame pastebi netikslumų ar klaidų jo Asmens duomenyse, turi teisę reikalauti, kad jo Asmens duomenys kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas būtų patikslinti, pakoreguoti. Pirkėjas, kuris naudojasi (Nurodote savo domeną) prisiregistravęs, Asmens duomenis taiso pats prisijungęs prie savo Paskyros.  (Nurodote savo domeną) turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus Pirkėjo, kuris kreipėsi, asmenybę.

38. Jeigu (Nurodote savo domeną) abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

39. Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Pirkėjas gali kreiptis į (Nurodote savo domeną) elektroninio pašto adresu (Nurodote savo el. paštą).

V. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

40. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės (Nurodote savo domeną) paslaugos, į Pirkėjo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio (Nurodote savo domeną) internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, elektroninės parduotuvės (Nurodote savo domeną) lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės (Nurodote savo domeną) funkcijos jam gali neveikti.

Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41. Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus bus informuojama šios Privatumo politikos 42 punkte.

Parduotuvės taisyklės

PREKIŲ UŽSAKYMAS IŠ WWW.MEISTRUI24.LT SVETAINĖS

1) PAGRINDINIS PUSLAPIS – patogus, greitas ir patikimas būdas atlikti užsakymą:

 • UŽSAKYMAS – įsidėkite išsirinktą prekę (-es) į krepšelį (spauskite Į krepšelį), į jį galima patekti paspaudus jo simbolį viršutiniame dešiniajame puslapio kampe, paspauskite „Pirmyn” įveskite savo kontaktinę informaciją, adresą/pageidaujamą pristatymo laiką ir pasirinkite pristatymo būdą, spauskite „Pirmyn” pasirinkite apmokėjimo tipą. Patvirtinkite savo užsakymą ir nurodytu elektroninio pašto adresu laukite užsakymo patvirtinimo laiško.

 • PATVIRTINIMAS – užsakymo metu nurodytu elektroninio pašto adresu Jums bus išsiųstas užsakymą patvirtinantis laiškas apie sėkmingai atliktą užsakymą. Patvirtinus užsakymą apie tolimesnę vykdymo eigą informuosime el. paštu.

 • PRISTATYMAS – užsakytos prekės pristatomos, vidutiniškai per 1-3 darbo dienas, jei nenurodytas prie prekės ilgesnis gavimo laikas. 2) EL. PAŠTAS – siųskite užklausas el. paštu: info@tikripartneriai.lt   Mūsų klientų aptarnavimo vadybininkai priims Jūsų užsakymą*

3) TELEFONAS – susisiekite su mumis nurodytais telefono numeriais: +370 60922736, +37061153316, ir mes priimsime Jūsų užsakymą pokalbio metu**

*, **: darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Siekiant išvengti nesusipratimų, dėl Jūsų kontaktinės informacijos, apmokėjimo būdo ir pristatymo, rekomenduojame užsakymą atlikti internetinės parduotuvės tinklapyje.APMOKĖJIMO BŪDAI
Prekių kainos nurodytos su PVM mokesčiu, bei visoms parduodamoms prekėms išrašomas pirkimo dokumentas - sąskaita-faktūra.

1) GRYNIEJI PINIGAI- Jūs galite atsiskaityti grynaisiais pinigais, atsiimdami prekę klientų aptarnavimo centre, arba galite atsiskaityti grynaisiais pinigais kurjerių tarnybos kurjeriui pristatymo, nurodytu adresu, metu (taikoma tik Vilniaus teritorijoje).

2) PAVEDIMAS - Atsiskaitant bankiniu pavedimu. Atkreipiame dėmesį, kad mokėjimo paskirties laukelyje reikia nurodyti www.meistrui24.lt užsakymo numerį, arba išankstinės sąskaitos numeri.

Prekių grąžinimas ir keitimas

            1.1.    Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

            1.2.    Pirkėjas, Pirkimo pardavimo taisyklių 1.1 punkte nurodytais atvejais norėdamas grąžinti prekę, turi užpildyti Pardavėjo nustatytos formos prekių grąžinimo dokumentą, kuris Pirkėjo prašymu atsiunčiamas Pirkėjui elektroniniu paštu. Prekių grąžinimo dokumentas pateikiamas kartu su grąžinama preke. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).

            1.3.    Pirkėjas, siunčia prekes Pardavėjui grąžinti ar pakeisti dėl prekės trūkumų, ar prekės trūkumams šalinti, ar patikrinti, per Pardavėjo nurodytą kurjerį. Tokias prekes, iš anksto susitarus, iš Pirkėjo gali atsiimti ir pats Pardavėjas.

            1.4.    Pirkėjui grąžinant nekokybiškas ir (ar) trūkumų turinčias prekes prašome prekę grąžinti, originalioje ar kitoje tvarkingoje pakuotėje, taip kad ją būtų patogu priimti, taip pat prekę grąžinti su visomis Pirkėjo gautomis komplektinėmis dalimis.

            1.5.    Kilus ginčui dėl grąžinamos prekės išvaizdos pasikeitimų ar prekės sugadinimo, Pardavėjas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą ir pateikti prekę ekspertizei. Ekspertizės išlaidas padengia kaltoji šalis.

            1.6.    Pirkėjas - fizinis asmuo (vartotojas) turi teisę, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus Civilinio kodekso 6.228 (10) straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties galima tik, jei prekė nebuvo naudojama, sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, tai yra prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę. Pirkėjas šia teise turi naudotis atsakingai ir prekę grąžinti originalioje tvarkingoje pakuotėje, taip pat grąžinti visas prekės komplektines dalis. Atsisakęs sutarties, Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui savybėms ir veikimui nustatyti.

            1.7.    Sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po 14 (keturiolikos) dienų: kai sudaroma Pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba: jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.

            1.8.    Pirkėjas - fizinis asmuo (vartotojas) praneša Pardavėjui apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą, pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą, arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.

            1.9.    Prekės turi būti grąžinamos ne vėliau kaip 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui. Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos.

            1.10.    Pareiga įrodyti, kad laikėsi reikalavimų dėl nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo, tenka Pirkėjui.

            1.11.    Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti nuotolinę sutartį ar ne prekybos patalpose sudarytą sutartį arba sudaryti nuotolinę sutartį ar sutartį ne prekybos patalpose, jeigu Pirkėjas buvo pateikęs pasiūlymą ją sudaryti.

            1.12.    Pinigai už prekę, įskaitant Pirkėjo už pristatymą apmokėtas sumas, grąžinami per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo atsisakymo gavimo. Jei prekės grąžinamos ne Pardavėjo veiklos vietoje (paštu, per kurjerį ar pan.), pinigai Pirkėjui grąžinami pavedimu, nepaisant to kaip jis apmokėjo už prekę. Jei prekės grąžinamos Pardavėjo veiklos vietoje (prekių atsiėmimo vietoje), pinigai Pirkėjui gali būti grąžinami pavedimu arba grynaisiais.

            1.13.    Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina (atsisakęs sutarties, grąžindamas nekokybišką prekę ar pan.) tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas prekes, prekių pristatymo išlaidos jam grąžinamos proporcingai užsakytų ir grąžintų prekių kiekiui. Jei įsigyjant kelias prekes, konkrečiai prekei yra priskirta konkreti prekių pristatymo kaina, Pirkėjui, grąžinant tokią prekę, jam grąžinama konkreti prekės pristatymo kaina.

            1.14.    Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis prekių pristatymo ir (ar) grąžinimo būdas. Tokiu atveju Pirkėjui grąžinama įprastinės prekės pristatymo ar grąžinimo išlaidos.

            1.15.    Pardavėjas gali sulaikyti Pirkėjui jo sumokėtų sumų grąžinimą tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui. Tokiu atveju Pirkimo pardavimo taisyklių 1.12 punkte nurodyti pinigų grąžinimo terminai yra skaičiuojami nuo atitinkamo patvirtinimo gavimo.

Prekių pristatymas

Atsiimkite Vilniuje

Erfurto g. 30, Vilnius
Darbo dienomis: 7.30:00 - 17:00

NEMOKAMAS prekių pristatymas visoje Lietuvoje esant bendram užsakymui nuo 100 EUR, bet neviršijus 20 kg bendram pakuotės svoriui.
Taip pat taikomas prekių pristatymas visoje Europoje, paslaugų kainą pagal susitarimą. 

Nuoma

Nuomojame dažymo, glaistymo, šlifavimo įrangą, konkrečiu atveju susisiekite dėl įrangos rezervavimo.

Nuomos sąlygos:

Norint išsinuomoti įrangą būtina pasirašyti nuomos sutartį bei pateikti šiuos dokumentus:

Fiziniams asmenims

 • Vieno asmens dokumentų (pvz. pasas, vair. pažymėjimas.);

 • Kiekvienu konkrečiu nuomos atveju užpildomas nuomos sutarties priedas;

 • Nuomotojas visada pasilieka teisę imti užstatą už išnuomotus instrumentus.

Juridiniams asmenims

 • Įmonės įgaliojimą, patvirtintą direktoriaus parašu ir spaudu;

 • Įmonės registracijos pažymėjimo kopiją;

 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba vairuotojo pažymėjimą ir darbuotojo pažymėjimą).